คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ถาม-ตอบ Q&A
ถาม-ตอบ
 
ถาม-ตอบ กลับหน้าหลัก

คำถาม  :: เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน รวมถึงตลอดหลักสูตร (4ปี) 
คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร ? :: 

คำตอบ
  :: ค่าใช่จ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) มีค่าใช้จ่ายต่อเทอมจำนวน 14,500 บาท
          :: ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี) จำนวน 116,000 บาท

**************************************************************************************************************************************

คำถาม  :: จำนวนหน่วยกิตที่นิสิตต้องลงเรียนตลอดหลักสูตรจำนวนกี่หน่วยกิต ?

คำตอบ :: จำนวนรวมของหน่วยกิตที่นิสิตต้องตลอดหลักสูตรไม่ต่ำน้อยกว่า 135 หน่วยกิต

**************************************************************************************************************************************