คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
ถาม-ตอบ
 
ถาม-ตอบ กลับหน้าหลัก

คำถาม  :: เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน รวมถึงตลอดหลักสูตร (4ปี) 
คิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร ? :: 

คำตอบ
  :: ค่าใช่จ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) มีค่าใช้จ่ายต่อเทอมจำนวน 14,500 บาท
          :: ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี) จำนวน 116,000 บาท

**************************************************************************************************************************************

คำถาม  :: จำนวนหน่วยกิตที่นิสิตต้องลงเรียนตลอดหลักสูตรจำนวนกี่หน่วยกิต ?

คำตอบ :: จำนวนรวมของหน่วยกิตที่นิสิตต้องตลอดหลักสูตรไม่ต่ำน้อยกว่า 135 หน่วยกิต

**************************************************************************************************************************************