คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
ถาม-ตอบ
 
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6) กลับหน้าหลัก


ข้อมูลพื้นฐาน


O1 โครงสร้างหน่วยงาน
          ผู้บริหาร
          บุคลากรสำนักงาน

O2 โครงสร้างหน่วยงาน
          ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่
        อำนาจหน้าที่ผู้บริหารหน่วยงาน
        ปรัญญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม   
 

O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
        แผนกลยุทธ์ 5 ปี        
 
O5 ข้อมูลการติดต่อ
        
ติดต่อ/แผนที่

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
        ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
        ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
        ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย การให้บริการวิชาการ
        กฏบัตรการตรวจสอบภายใน