คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
ถาม-ตอบ
 
การดำเนินงาน (O10 – O12) กลับหน้าหลัก

การดำเนินงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
            แผนกลยุทธ์ 5 ปี
            แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ.2565)
           

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (พ.ศ.2565) รอบ 6 เดือน
          

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
            รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
             
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564
            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปี
             
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564