คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
ถาม-ตอบ
 
การปฏิบัติงาน (O13) กลับหน้าหลัก

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
            แนวทางการดำเนินงาน
            1. ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
            2. ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
            3. กระบวนการแก้ปัญหาเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากนิสิต
            4. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
               ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
            5. ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google Drive และ Folder เอกสารสำนักงานคณะอกช. 
            6. ขั้นตอนการยืมเงินทดรอง
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
               ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

            7. กระบวนการดูแลนิสิตตั้งแต่รับเข้าจนจบการศึกษา

            คู่มือการปฏิบัติงาน
             
การใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ
             การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
             ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย