คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
ถาม-ตอบ
 
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43) กลับหน้าหลัก

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
            มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
            นโยบายด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
            ผลการดำเนินตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          
 รายงาน
การพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ