คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

          การเป็นเลิศด้านบูรณาการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพสู่ชมชน
          Excellence in community integration by innovation Agro-industry

พันธะกิจ (Mission)
1)      สร้างคนที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงด้านอุตสากรรมเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2)      สร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3)      ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม
4)      สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความรู้เป็นเลิศ

 ค่านิยม (Core – Value
        L : Leadership (ความเป็นผู้นำ)  
        I  : Innovation (นวัตกรรม)                           
       R  : Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
       D  : Delivery valuable knowledge   (การส่งมอบความรู้ที่มีคุณค่า) 

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
       S : Strategy  execution   (การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ )
      M : Mastery   (มีความเป็นมืออาชีพ)
      A  : Accountability   (หลักภาระรับผิดชอบ
      R  : Result oriented   (มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
      T  : Teamwork   (การทำงานเป็นทีม)