คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ดอกไม้ประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
อำนาจหน้าที่คณบดี
 
บุคลากรสายวิชาการ กลับหน้าหลัก

 :: คณาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ::
                               
        
 
                   
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

โทร: 3418 
E-mail: apsara.2555@gmail.com
 
  รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โทรศัพท์ : 3414
E-mail: sappasith@tsu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
     
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โทร: 3410 
E-mail: chontisa.s@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โทร: 3411 
 E-mail: 
annthida@hotmail.com
     
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โทร: 3415
E-mail: kphanat@gmail.com

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 
โทรศัพท์: 3412
E-mail : vklompong@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

 
     
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โทรศัพท์: 3417 
E-mail: pornpimon_maya@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โทร: 3413
 E-mail: dongrutrada@hotmail.com
     

      
 
 
  :: คณาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ::
 
                                                                  
 อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โทรศัพท์:    3419
E-mail: tjuntachote16@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อาจารย์ ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ
โทรศัพท์ : 3422

  
 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี
โทรศัพท์ : 3423
 
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร
โทรศัพท์ : 3420
     
    อาจารย์ประจำหลักสูตร 
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง
โทรศัพท์ : 3421