คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
การเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ประมวลรายวิชาการเรียนการสอน
แผนการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 
ประมวลรายวิชาการเรียนการสอน กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

             >> รายวิชา 0404333 วิศวกรรมอาหาร 2
             >> รายวิชา 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2 
             >> รายวิชา 0404434 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
             >> รายวิชา 0404483 อาหารหมักของโลก
             >> รายวิชา 0404361 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร
             >> รายวิชา 0404311 เคมีอาหาร 1
             >> รายวิชา 0404342 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
             >> รายวิชา 0404343 ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
             >> รายวิชา 0404341 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
             >> รายวิชา 0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร
             >> รายวิชา 0404438 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น
             >> รายวิชา 0402282 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
             >> รายวิชา 0404331 การแปรรูปอาหาร 2
             >> รายวิชา 0404435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
             >> รายวิชา