คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
การเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ประมวลรายวิชาการเรียนการสอน
แผนการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 
แผนการสอน กลับหน้าหลัก

แผนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

                >> รายวิชา 0404352 สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงอาหาร
                >> รายวิชา 0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

                >> รายวิชา 0424504 สัมมนา 2

                >> รายวิชา 0424771 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3

                >> รายวิชา 0424671 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
                >> รายวิชา 0424571 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
                >> รายวิชา 0404461 การตลาดและแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
                >> รายวิชา 0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร
                >> รายวิชา 0404471 สัมมนา 1
                >> รายวิชา
                >> รายวิชา