คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
การเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
ประมวลรายวิชาการเรียนการสอน
แผนการสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลับหน้าหลัก

>> เอกสารประกอบการเรียนการสอน

                   >>  รายวิชา 0404352 ปฏิบัติการสุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมโรงงาน
                               - คู่มือปฏิบัติการสุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมโรงงาน (หน้าปก คำนำ สารบัญ)
                               - บทปฏิบัติการ ส่วนที่ 1
                               - บทปฏิบัติการ ส่วนที่ 2