คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
มคอ.2
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม มคอ.3 - มคอ.6
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล
เอกสารทางการเงิน
รายงานรับรองการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนิสิต
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คู่มือขั้นตอนค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เอกสารแบบฟอร์มใบลานิสิต [นิสิต]
 
ฝ่ายบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝ่ายบริการวิชาการ

- แบบเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  word

-
 หลักเกณฑและแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  pdf

หลักเกณฑการตั้งงบประมาณคาใชจายโครงการบริการวิชาการ งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  pdf