คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา (นิสิต)
งานพัฒนานิสิต
แนวปฏิบัติงานในคณะฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานประกันคุณภาพ กลับหน้าหลัก

คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
- คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
      - วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
      - วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


คู่มือ AUN QA 
แผนการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
-ปีการศึกษา 2561

เอกสารประชุม-มคอ-สกอ- 21สิงหาคม 2562 เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
บาคาร่าออนไลน์