คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา (นิสิต)
งานพัฒนานิสิต
แนวปฏิบัติงานในคณะฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานนโยบายและแผน กลับหน้าหลัก

 • ประจำปีงบประมาณ 2562
 • การทบทวนข้อมูลของหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • แผนยุทธศาสต์ 5 ปี 2562-2566
 • สรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ-รอบ-12-เดือน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561
 • สรุปการรายงานผลแผนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-ไตรมาส-1
 • รายงานงปม.ไตรมาส-2-ปี-61
 • รายงานงปม.ไตรมาส-12-เดือน-61
 • รายงานงปม.ไตรมาส-12-เดือน-61
 • แผนและนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ประจำปีงบประมาณ 2563
 • แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปการรายงานผลแผนไตรมาส 1 (อกช.)
 • สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินประจาเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
บาคาร่า