คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา (นิสิต)
งานพัฒนานิสิต
แนวปฏิบัติงานในคณะฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานวิจัย กลับหน้าหลัก

1. ประกาศการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (นิสิต) พ.ศ. 2560

2. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณคณะพ.ศ. 2560

3. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557

4. แบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

5. แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน(นิสิต)

6. แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

7. แบบฟอร์มการยืมเงิน

        - บันทึกข้อความแบบการขอเบิกตามงบประมาณที่ได้รับ

        - สัญญายืมเงิน

8. บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 1

9.บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 2

10.บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 3 
11. หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนค่าตีพิมพ์ของคณะ
 ฟรีเครดิต