คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน)
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน)
ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Non-degree (สำหรับผู้สอน)
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กลับหน้าหลัก

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร   ดังรายละเอียดของหลักสูตรฯ ดังนี้

                1. ปรัชญา
                       รอบรู้ทฤษฎี  มีทักษะปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                2. วัตถุประสงค์หลักสูตร
                    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/ผลลัพท์การเรียนรู้ (Learning Outcome,LO) ดังนี้

                     
                     1. มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
                     2. อธิบายทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                     3. สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                     4. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย

                     5. ประมวลความรู้ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดให้มีมาตรฐาน
                     6. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อประกอบอาชีพ
                     7. สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม

                     8. มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

                     9. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอ

               3. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า                135    หน่วยกิต


               4. โครงสร้างหลักสูตร

   
                                           ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
         ไม่น้อยกว่า                             30     หน่วยกิต

                                           ข. หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า                             99     หน่วยกิต
                                             วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                                        41     หน่วยกิต   
                        
                                           แผน 1 (โครงงานนิสิต) 
                                                   วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า                            55     หน่วยกิต
                                                   วิชาเอกบังคับ                                                              46     หน่วยกิต
                                                   วิชาเอกเลือก                                                            9     หน่วยกิต
                                                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                                                3     หน่วยกิต
                                                   ฝึกงาน                                                                270     หน่วยกิต
                                          
                                           แผน 2 (สหกิจศึกษา)
                                                   วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า                          48      หน่วยกิต

                                                   วิชาบังคับ                                                                 45      หน่วยกิต
                                                   วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า                            3      หน่วยกิต
                                                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                                           10      หน่วยกิต
                                                   ฝึกงาน                                                               270     หน่วยกิต
 
 
 
                                              ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า                             6      หน่วยกิต


 รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ชื่อหลักสูตร ปีหลักสูตร (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2565
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 2560