คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กลับหน้าหลัก

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร   ดังรายละเอียดของหลักสูตรฯ ดังนี้

                1. ปรัชญา
                       รอบรู้ทฤษฎี  มีทักษะปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

                2. วัตถุประสงค์หลักสูตร
                    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/ผลลัพท์การเรียนรู้ (Learning Outcome,LO) ดังนี้

                     
                     1. มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
                     2. อธิบายทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                     3. สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                     4. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย

                     5. ประมวลความรู้ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดให้มีมาตรฐานวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อประกอบอาชีพ
                     6. สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม

                     7. มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

                     8. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอ

               3. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า                135    หน่วยกิต


               4. โครงสร้างหลักสูตร

   
                                           ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
         ไม่น้อยกว่า                             30     หน่วยกิต

                                           ข. หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า                             99     หน่วยกิต
                                             วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                                            41     หน่วยกิต   
                        
                                           แผน 1 (โครงงานนิสิต) 
                                                   วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า                                  55     หน่วยกิต
                                                   วิชาเอกบังคับ                                                                46     หน่วยกิต
                                                   วิชาเอกเลือก                                                                  9     หน่วยกิต
                                                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                                                        3     หน่วยกิต
                                                   ฝึกงาน                                                                       270     หน่วยกิต
                                          
                                           แผน 2 (สหกิจศึกษา)
                                                   วิชาเอก                       ไม่น้อยกว่า                                  48      หน่วยกิต

                                                   วิชาบังคับ                                                                     45      หน่วยกิต
                                                   วิชาเลือก                     ไม่น้อยกว่า                                   3      หน่วยกิต
                                                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                                                      10      หน่วยกิต
                                                   ฝึกงาน                                                                       270     หน่วยกิต
 
 
 
                                              ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า                                6      หน่วยกิต