คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/หน่วยงาน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร กลับหน้าหลัก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

     จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ดังรายละเอียดของหลักสูตรฯ ดังนี้

1. ปรัชญา

    รอบรู้ทฤษฎี  มีทักษะปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
      1. มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
      2. อธิบายทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

      3. สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

      4. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย

      5. ประมวลความรู้ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดให้มีมาตรฐานวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อประกอบอาชีพ
      6. สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม

      7. มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

      8. มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอ

3. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า                135    หน่วยกิต


4. โครงสร้างหลักสูตร

   
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
         ไม่น้อยกว่า                30     หน่วยกิต

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า                99      หน่วยกิต
       วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                           41      หน่วยกิต   

       แผน 1 (โครงงานนิสิต) 
       วิชาเอก                             ไม่น้อยกว่า                55      หน่วยกิต
                   วิชาเอกบังคับ                                           46      หน่วยกิต
                   วิชาเอกเลือก                                           9      หน่วยกิต
                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                     3      หน่วยกิต
                   ฝึกงาน                                               270      หน่วยกิต
       แผน 2 (สหกิจศึกษา)
       วิชาเอก                             ไม่น้อยกว่า                48      หน่วยกิต
                   วิชาบังคับ                                                45      หน่วยกิต
                   วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า                  3      หน่วยกิต
                   วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ                                   10      หน่วยกิต
                   ฝึกงาน                                                270     หน่วยกิต 
 
    ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า                  6      หน่วยกิต