คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลับหน้าหลัก

หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและเทคโนโลยีอาหาร

>> ปรัชญา

              ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำสมัย ได้มาตรฐาน ใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภค และมีทักษะการปฏิบัติการเชิงบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

>> วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

              1.    มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีวินัย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

             2.    สามารถอธิบายวัตถุดิบ สารธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

             3.    สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและมีทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริม อาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย

             4.    สามารถวิเคราะห์และประเมินลักษณะ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

             5.    สามารถอธิบายหลักการและทฤษฏี และมีทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

             6.    สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

             7.    สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาสากล และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

              8.    สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ทางเทคโนโลยีด้วยตนเองรวมถึงการประยุกต์ใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้

>> จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร                     ไม่น้อยกว่า       124     หน่วยกิต

>> หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต

               ข. หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า       88      หน่วยกิต

                   - วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                     12       หน่วยกิต

                   - วิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า       76       หน่วยกิต        

                   แผน 1 (โครงงานนิสิต)

                         วิชาบังคับ                                               61       หน่วยกิต

                         วิชาเลือก                                                 9       หน่วยกิต

                   แผน 2 (สหกิจศึกษา)

                         วิชาบังคับ                                              67       หน่วยกิต

                         วิชาเลือก                                                3       หน่วยกิต

                   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                3       หน่วยกิต

               ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า        6       หน่วยกิต 
 
Ataşehir escort London escorts fmovies London escorts Ankara escort Ankara escort izmir escort izmir escort izmir escort türkçe altyazılı porno Antalya escort Sohbet Telefonları Sohbet Telefonları Adana Escort Bayan Adana Escort Bayan Adana Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Adana Escort Bayan Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan Adana Escort Bayan Eskişehir Escort Mersin Escort Eryaman Escort Eryaman Escort instagram takipçi hilesi instagram followers instagram takipçi hilesi instagram followers free instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi smm panel instagram beğeni hilesi free instagram followers no password smm panel takipçi satın al instagram followers free instagram unfollowers betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis betpas restbet supertotobet superbahis banko maçlar banko maçlar Maltepe Escort Kurtköy Escort bostancı escort ümraniye escort Ümraniye Escort Anadolu Yakası Escort bostancı escort Ataşehir Escort Pendik Escort pendik escort kadıköy escort kadıköy escort istanbul escort bostancı escort eskort partner Ataşehir Escort ataşehir escort ataşehir escort Ataşehir escort Ümraniye Escort Bostancı Escort Kartal Escort kadıköy escort pendik escort kartal escort Kurtköy Escort Tuzla Escort Ataköy Escort Bursa Escort Avcılar Escort Gebze escort İzmit Escort maxman4 kaldırıcı ilaç viagra sipariş vega 100 cialis fiyat porno Bayan Kayseri Escort Escort Ankara Ankara Escort Ankara Bayan Escort Escort Ankara Ankara Escort Cankaya Bayan Escort Kizilay Escort İzmit Escort istanbul escort istanbul escort iptv ip tv iptv satın al