คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน)
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน)
ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Non-degree (สำหรับผู้สอน)
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลับหน้าหลัก

หลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

>> ปรัชญา

              ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำสมัย ได้มาตรฐาน ใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภค และมีทักษะการปฏิบัติการเชิงบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

>> วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

              1.    มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีวินัย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

             2.    สามารถอธิบายวัตถุดิบ สารธรรมชาติที่ใช้ในการผลิต และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

             3.    สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและมีทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริม อาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและปลอดภัย

             4.    สามารถวิเคราะห์และประเมินลักษณะ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

             5.    สามารถอธิบายหลักการและทฤษฏี และมีทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

             6.    สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

             7.    สามารถสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาสากล และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

              8.    สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้ทางเทคโนโลยีด้วยตนเองรวมถึงการประยุกต์ใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาได้

>> จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร                     ไม่น้อยกว่า       124     หน่วยกิต

>> หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า       30      หน่วยกิต

               ข. หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า       88      หน่วยกิต

                   - วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน                                     12       หน่วยกิต

                   - วิชาเอก                                  ไม่น้อยกว่า       76       หน่วยกิต        

                   แผน 1 (โครงงานนิสิต)

                         วิชาบังคับ                                               64       หน่วยกิต

                         วิชาเลือก                                                 9       หน่วยกิต

                   แผน 2 (สหกิจศึกษา)

                         วิชาบังคับ                                              70       หน่วยกิต

                         วิชาเลือก                                                3       หน่วยกิต

                   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                3       หน่วยกิต

               ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า        6       หน่วยกิตรายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียดหลักสูตร  
drive.google.com/file/d/1wHLpsxQSoFc8_CgJZF1-mDIslqsaV7ce/view