คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน)
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน)
ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Non-degree (สำหรับผู้สอน)
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
การจัดการเรียนการสอน กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

รายวิชา 0404333 วิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404434 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
รายวิชา 0404483 อาหารหมักของโลก
รายวิชา 0404361 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร
รายวิชา 0404311 เคมีอาหาร 1
รายวิชา 0404342 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404343 ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404341 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส

รายวิชา 0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร
รายวิชา 0404438 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น
รายวิชา 0402282  ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา 0404331  การแปรรูปอาหาร 2
รายวิชา 0404435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ  
                                        

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

รายวิชา 0404211 หลักโภชนศาสตร์
รายวิชา 0404221 จุลชีววิทยาอาหาร
รายวิชา 0404222 ปฏิบัติการจุลชีวิทยาอาหาร
รายวิชา 0404231 การแปรรูปอาหาร 1
รายวิชา 0404232 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 
รายวิชา 0404261 สถิติเบื้อต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา 0404313 เคมีอาหาร 2
รายวิชา 0404314 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 
รายวิชา 0404315 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร
รายวิชา 0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
รายวิชา 0404334 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
รายวิชา 0404351 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายวิชา 0404352 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
รายวิชา 0404438 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
รายวิชา 0404483 อาหารหมักโลก
รายวิชา 0404671 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ 2
รายวิชา 0404771 สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ 3
รายวิชา 0404241 วิศวกรรมอาหาร 1
รายวิชา 0404233 วิศวกรรมอาหาร 1
รายวิชา 0404131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น