คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน)
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน)
ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Non-degree (สำหรับผู้สอน)
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
การเข้าศึกษาต่อ กลับหน้าหลัก


การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ มีจำนวน 2 สาขา ดังนี้
 
หลักสูตรที่เปิดรับ จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้สมัคร แผนการเรียน ผลการเรียน ระบบการรับ
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 40 คน - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
- นักเรียนระดับ ปวช. (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ
-
2.00
2.25
ตามระบบ TCAS รอบที่ 1-5
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 40 คน - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 วิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ 2.00 ตามระบบ TCAS รอบที่ 1-5
           
           

รายละเอียดการรับสมัคร
วท.บ.วิทศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารวท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภารกิจรับนิสิต
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 นายนฤเบศร์ ซังปาน หรือ นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา โทร. 074 609 618 หรือ 074 609 600 ต่อ 3409

ติดต่อหงษ์ทอง - ติดแก๊สรถยนต์ ศูนย์ติดแก๊สรถยนต์มาตรฐานสูง หงษ์ทอง ...