คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การเข้าศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
 
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด) กลับหน้าหลัก

ประมวลรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

รายวิชา 0402282 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา 0404311 เคมีอาหาร 1
รายวิชา 0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร
รายวิชา 0404331 การแปรรูปอาหาร 2
รายวิชา 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404333 วิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404341 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
รายวิชา 0404342 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404343 ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404451 การตลาดและแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
รายวิชา 0404361 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร
รายวิชา 0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร
รายวิชา 0404432 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
รายวิชา 0404434 เทคโนโลยีผักและผลไม้
รายวิชา 0404435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
รายวิชา 0404461 เทคนิคการวิจัย
รายวิชา 0404462 สัมมนา
รายวิชา 0404472 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
รายวิชา 0404481 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
รายวิชา 0404483 อาหารหมักของโลก
รายวิชา 1202422 เครื่องสำอางแต่งสี
รายวิชา 1202423  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพจากแหล่งกำเนิดสัตว์และจุลินทรีย์
รายวิชา 1202461  ศาสตร์แห่งการชะลอวัย  
รายวิชา 1202466 ศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ  
รายวิชา 1202468 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม