คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน)
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน)
ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Non-degree (สำหรับผู้สอน)
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบกรอกประวัติส่วนตัวนิสิต (นิสิต)
แบบฟอร์มให้บริการให้คำปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา)
แบบบันทึกการส่งต่อการให้คำปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา)
แบบรายงานผลการปฏิบัตหน้าที่ในการให้คำปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา)
แบบกรอกรายชื่อนิสิตผู้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ที่ปรึกษา)
   
   
   
   

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี