คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน)
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน)
ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Non-degree (สำหรับผู้สอน)
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน) กลับหน้าหลัก

  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree 

 26-06-2565

การเรียนการสอนหลักสูตร Meat (ภาคทฤษฎี Online)
 
วันที่ เวลา รายวิชา หัวข้อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน เข้าห้องเรียน ผู้สอน
28-6-2565 18.00-20.00  N120132 เทคโนโลยีเฮอร์เดิล     ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
 29-6-2565  18.00-20.00 N120112 วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล   ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
 30-6-2565 17.00-21.00  N120142  ระบบคลังสินค้าและการจัดการโซ่อุปทาน      วิทยากรภายนอก
อาจารย์ ดร. เจษฎา ทิยพ์มณเฑียร 
1-7-2565 18.00-20.00  N120112 การประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมและประเมินคุณภาพอาหารครั้งที่ 1 อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
 5-7-2565 18.00-20.00   N120112 การประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมและประเมินคุณภาพอาหารครั้งที่ 2      อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
6-7-2565 18.00-21.00  N120132 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารสมัยใหม่     ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
 7-7-2565  18.00-21.00   N120132  นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์     ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ 
8-7-2565 18.00-21.00 N120132 เทคโนโลยีการบรรจุ ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
12-7-2565 18.00-20.00 N120143 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม
19-7-2565 18.00-20.00 N120143 การประยุกต์ใช้กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหา ผศ.ดร.ชลทิศา สุขเกษม
 20-7-2565

21-7-2565
18.00-20.00

18.00-20.00 
N120142

N120132
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการ ครั้งที่ 1

เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
 
 
 วิทยากรภายนอก
(ปศุสัตว์ คุณหมอสิทธิโชค)

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว


การเรียนการสอนหลักสูตร Meat (ภาคปฏิบัติ)

 
วันที่ เวลา รายวิชา หัวข้อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ผู้สอน
16-7-2565 09.00-12.00 N120143 การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบและระบุข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การทำสอบผลิตภัณฑ์ ประเมินตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1 / อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
/นางพัชรี ม่วงรักษ์
  13.00-16.00 N120143 การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบและระบุข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การทำสอบผลิตภัณฑ์ ประเมินตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2 / อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
/นางพัชรี ม่วงรักษ์
20-7-2565 09.00-12.00 N120122 ใช้งานมาตรฐาน ข้อบังคับ และกฎหมายอาหารไทย/ต่างประเทศ / อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
 23-7-2565 09.00-12.00 N120143 การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบและระบุข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การทำสอบผลิตภัณฑ์ ประเมินตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3 / อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
/นางพัชรี ม่วงรักษ์
   13.00-16.00  N120143  การสร้างและคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ การออกแบบและระบุข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การทำสอบผลิตภัณฑ์ ประเมินตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4  /  อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
/นางพัชรี ม่วงรักษ์