คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเรียนการสอนหลักสูตร Meat Non-degree (ผู้เรียนและสอน)
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน)
ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Non-degree (สำหรับผู้สอน)
การเข้าศึกษาต่อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
การเรียนการสอนหลักสูตร Drink Non-degree (ผู้เรียนและผู้สอน) กลับหน้าหลัก

  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree (Drink)

 26-06-2565

การเรียนการสอนหลักสูตร Drink (ภาคทฤษฎี Online)

 
วันที่ เวลา รายวิชา หัวข้อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน เข้าห้องเรียน ผู้สอน
3-7-65  09.00-12.00  N120141  การสร้างตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการเครื่องดื่มชะลอวัย ประเภทของการตลาดดิจิทัล เทรนด์การตลาดดิจิทัล   อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
             
             
             
             
             
             
             


การเรียนการสอนหลักสูตร Drink (ภาคปฏิบัติ)

 
วันที่ เวลา รายวิชา หัวข้อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน/เข้าห้องเรียน ผู้สอน
27-6-65 09.00-12.00  N120141  การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์การตั้งราคา  /  อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
 28-6-65 09.00-12.00 N120121  มาตรฐานคุณภาพการผลิต การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร (อ.ย.) และฉลากโภชนาการ  / ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
                 
 28-6-65 13.00-17.00 N120131 การทดสอบการยอมรับ และการทดสอบตลาดของผู้บริโภค    /   อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
30-6-65 09.00-12.00 N120141 การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล กลยุทธ์การตั้งราคา     /   อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์
30-6-65 14.00-18.00 N120121 มาตรฐานคุณภาพการผลิต การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร (อ.ย.) และฉลากโภชนาการ   /  ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
2-7-65 09.00-15.00 N120121 มาตรฐานคุณภาพการผลิต การยื่นคำขอจดทะเบียนอาหาร (อ.ย.) และฉลากโภชนาการ   /  ผศ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
3-7-65 09.00-12.00 N120141 การสร้างตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการเครื่องดื่มชะลอวัย ประเภทของการตลาดดิจิทัล เทรนด์การตลาดดิจิทัล    /   อ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์