คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการวิชาการ
โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 
โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศรีบรรพต อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 

          ในปัจจุบันคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ การผลิตอาหารให้มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP) เพื่อให้โรงงานผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP สามารถยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้ ทำให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ GMP เป็นระบบประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานก่อนจะพัฒนาไปสู่ระบบการประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป

                หลักการของ GMP ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค รวมถึงระบบการจัดการที่ดีเกี่ยวกับสุขอนามัย ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปอาหารจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว 


วัตถุประสงค์

(1)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องและสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารได้

(2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงอันตรายในอาหารที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม

(3)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ในกระบวนการผลิตอาหาร

(4)  เพื่อให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ เกี่ยวกับผังโรงงานที่ถูกต้องตามหลัก GMP แก่ผู้ประกอบการ

กำหนดการ

 

 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

09.45 – 10.00 น.

ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน

 

10.00 – 10.10 น.

ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกันที่ห้องศรีบรรพต กล่าวเปิดการงานโดย คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 

10.1– 11.10 น.

ความรู้เบื้องต้นของหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (GMP)

          - สถานที่ตั้งอาคารผลิต

          - การออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร

          การควบคุมกระบวนการผลิต

          - การสุขาภิบาลโรงงาน

          - การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล

 

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ จุทอง

อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ จุทอง

  11.1– 11.30 น.

การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม(CCPs) ในกระบวนการผลิตอาหาร

ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

  11.30 – 12.00 น.

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารเพื่อยื่นขอเลขทะเบียน อย.

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

   13.00 – 15.00 น.

การให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ สำหรับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม

ผศ.ดร. ชลทิศา สุขเกษม

ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์

ผศ.ดร. พรพิมล มะยะเฉียว

อาจารย์ ดร. ธิดารัตน์ จุทอง