คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการวิชาการ
หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการบริการวิชาการ
ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
การบริการวิเคราะห์ทดสอบ
 
หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร กลับหน้าหลัก

 หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร


คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร

(Inno Agro Industry and Processing Development Unit)

*********************************************

คองเกรส 9 “ข่าวประเสริฐไร้พรมแดน” - CHRISTLIKE
ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ (บุคคลภายนอก)


แบบรายงานผลการให้คำปรึกษา (คณาจารย์/เจ้าหน้าที่)ใบสำคัญรับเงิน


แบบบันทึกให้คำปรึกษา
     
                     หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit) เป็นหน่วยที่พัฒนาและถุกคิดค้นชื่อขึ้นโดยคณาจารย์ภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ณ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มีความเชึ่ยวชาญ ภายใต้อุดมการณ์ที่มีความคิดเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเกษตรให้ความความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรพร้อมยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยในทิศทางที่ดีขึ้น
 

    
 

                    ทั้งนี้ หน่วยจะเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร คณะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่พร้อมให้บริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ซึ่งหน่วยบริการดังกล่าวจะมีการบริการครอบคลุม การบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การจัดฝึกอบรม การให้บริการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ การบริการสำหรับโครงการภาครัฐและภาคเอกชน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และการพัฒนาสูตรหรือการพัฒนาผลผลิตในเชิงกระบวนการแปรรูป ให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 

    ******************************************************************

>> ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ <<
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
หรือ โทร. 074 609 618 หรือ 074 609 600 ต่อ 3408 (คุณเสาวลักษณ์ ทองทวี)
 

******************************************************************

         

ตัวอย่างผลงานวิจัยเชิงพัฒนาของหน่วย      
สถิติการบริการให้คำปรึกษา