คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3/4
มคอ.5/6
มคอ.7
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62)
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62)
แผนยุทศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. - 31 พ.ค. 62)
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 พ.ค. 62)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ช่องทางและขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอื่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562
รายงานการกำกับการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
 
มคอ.3/4 กลับหน้าหลัก

 

 

รหัสรายวิชา

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

รหัสรายวิชา

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

ชื่อรายวิชา

ชื่อรายวิชา

๐๔๐๔๓๑๑

 เคมีอาหาร ๑

๐๔๐๔๑๓๑

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

๐๔๐๔๓๑๒

 หลักการวิเคราะห์อาหาร

๐๔๐๔๒๒๑

จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๔๐๔๓๒๑

 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

๐๔๐๔๒๒๒

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๔๐๔๓๓๑

 การแปรรูปอาหาร ๒

๐๔๐๔๒๓๑

การแปรรูปอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๔๑

 วิศวกรรมอาหาร ๒

๐๔๐๔๒๓๒

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๔๒

 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร

๐๔๐๔๒๔๑

วิศวกรรมอาหาร ๑

๐๔๐๔๓๕๑

 การควบคุมคุณภาพอาหารและ 

 การประเมินทางประสาทสัมผัส

๐๔๐๔๓๑๓

เคมีอาหาร ๒

๐๔๐๔๓๕๒

 สุขาภิบาลและการจัดการ

 สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร

๐๔๐๔๓๑๔

ปฏิบัติการเคมีอาหาร

๐๔๐๔๓๗๑

 การวางแผนการทดลองด้าน

 อุตสาหกรรมอาหาร

๐๔๐๔๓๑๕

สารเจือปนอาหาร

๐๔๐๔๔๓๑

 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร

๐๔๐๔๓๑๖

หลักโภชนศาสตร์

๔๐๔๔๓๒

 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้

๐๔๐๔๓๓๒

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร ๒

๐๔๐๔๔๓๕

 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ

๐๔๐๔๓๓๓

นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร

๐๔๐๔๔๖๑

 การตลาดและแผนธุรกิจสำหรับ

 ผู้ประกอบการ

๐๔๐๔๓๕๓

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร

๐๔๐๔๔๗๑

 สัมมนา

๐๔๐๔๓๖๑

การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

๐๔๐๔๔๓๘

 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ด้านอาหาร

๐๔๐๔๓๖๒

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๐๐๐๐๑๖๗

 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม

๐๔๐๔๓๗๒

เทคนิคการวิจัย

 

 

๐๔๐๔๔๘๑

ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

๐๔๐๔๔๘๒

โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

 

๐๔๐๔๔๘๓

สหกิจศึกษา