คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ประกันคุณภาพ
มคอ.2
มคอ.3/4
มคอ.5/6
มคอ.7
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62)
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62)
แผนยุทศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. - 31 พ.ค. 62)
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 พ.ค. 62)
 
แผนการพัฒนายุทธศาสตร์ รอบ (1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62) กลับหน้าหลัก