คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบสารสนเทศ
>> TSU MOOC (เรียนออนไลน์)
>> e-Office
>> ระบบทะเบียนนิสิต (สำหรับนิสิตและอาจารย์)
>> ลาออนไลน์ (e-Leave) (สำหรับบุคลากร)
>> ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting )
>> สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
>> ห้องประชุม (พัทลุงและสงขลา)
>> จองยานพาหนะ
>> ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต (สำหรับนิสิต)
>> ระบบประเมินการเรียนการสอน (สำหรับนิสิตและอาจารย์)
>> ระบบข้อร้องเรียน
>> ตารางการใช้ห้องประชุมเล็ก 24 ที่นั่ง
>> ระบบตรวจสอบพันธะนิสิต
>> ระบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-OIT
>> กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 
>> ตารางการใช้ห้องประชุมเล็ก 24 ที่นั่ง กลับหน้าหลัก