คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ระบบสารสนเทศ
>> ABI e-office
>> ลาออนไลน์ (e-Leave) (สำหรับบุคลากร)
>> ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting )
>> สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
>> ห้องประชุม (พัทลุงและสงขลา)
>> จองยานพาหนะ
>> ระบบประเมินการเรียนการสอน (สำหรับนิสิตและอาจารย์)
>> ระบบข้อร้องเรียน
>> ตารางการใช้ห้องประชุมเล็ก 24 ที่นั่ง
>> ระบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-OIT
>> กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
>> รวมระบบสำหรับนิสิตในคณะ
 
>> รวมระบบสำหรับนิสิตในคณะ กลับหน้าหลัก

>> ระบบทะเบียนนิสิต>> ระบบหอพักนิสิต>> ระบบตรวจสอบพันธะนิสิต>> ระบบกรอกยื่นขอหนังสือราชการเพื่อการฝึกงาน>> ระบบตรวจสอบการตอบรับการฝึกงาน (รายปีการศึกษา)


>> ระบบยื่นขอหนังสือราชการเพื่อการรับวัคซีน ป้องกัน COVID-19


>> ระบบยื่นขอหนังสือรับรองการผ่านกิจกรรมนิสิตความประพฤติ เพื่อการสมัครงาน

>> ระบบรายงานผลการตรวจพบเชื้อ COVID-19 และรายละเอียดการเบิกเงินสวัสดิการนิสิตรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเบิกเงินสวัดิการนิสิต

>> ระบบขออนุญาตเข้าพื้นที่หอพักเพื่อขนของ (กรอกก่อนวันเข้าพื้นที่ 4 วันทำการ)