มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการปฐมนนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดพิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นสำนักงานใหม่ และเปิดใช้อาคารใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการอบรมนิสิตช่วยงานการทำขนมไทยและเบเกอรี่
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดโครงการ Good Bye Senior 2018 In concept Denim party ABI
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ร่วมใจสามัคคี ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี สกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล BEST POSTER PRESENTATION
ขอแสดงความยินดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" รอบที่ 1 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารจัดโครงการศึกษาดูงาน แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-23 มีนาคม 2562
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เข้ารับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง
สโมสรนิสิตคณะ อกช. นำนิสิตในคณะร่วมค่าย "วิดยาอาสาสานสัมพันธ์ อกช."
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล จากการประกวด idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)


หน้าที่ :