มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อไก่ปลดประจำการ
กิจกรรม "ถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงาน ต่อยอดความฝันสู่รุ่นน้อง"
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "จิบน้ำชาเล่าเรื่องงาน ประสานสุข ประจำเดือนสิงกาคม""
คณบดีเข้าร่วมกิจกรรม "สื่อมวลชนสัมพันธ์ 62"
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานคณะ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ จัดกิจกรรมทบทวนการเขียนโครงการและการสรุปโครงการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวพรสินี แก้วจันทร์ทอง
ธนาคารออมสินร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย
ธนาคารออมสินร่วมกับหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ออกให้คำปรึกษาแก่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดประชุมร่วมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณบดีให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะและการเปิดสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมตึกอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการปฐมนนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์)


หน้าที่ :