มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   วิจัย/รางวัล  กลับหน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
ขอแสดงความยินดี
เครื่องบำบัดฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย
ผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจากนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว หัวหน้าโครงการ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับทุนวิจัยโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
ยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในคณะที่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ขอแสดงความยินกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับคณบดีที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (มอ.)
ยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนุนทุนวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตรแลชีวภาพ
กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 แด่ ดร.ถาวร จันทโชติ
การวิจัยด้านนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสีย โดย ผศ. ดร. ฃลทิศา สุขเกษม


หน้าที่ :