มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ฝึกอบรม/บริการวิชาการ  กลับหน้าหลัก
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะความเชี่ยวชาญ (Re-Skill & Up-Skill) หลักสูตร Future meat : ส่วนผสม หลักแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่ออนาคต
[บุคลากร] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4
[บุคคลทั่วไป] ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Bakery & Beauty Camp By Agro 2020
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Upskill/Reskill/Newskill) ตอบโจทย์การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
กิจกรรมอบรม การแพทย์โฮมีโอพอธีย์ ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครัว ครั้งที่ 13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส)
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “ทางออกของผู้บริโภคกรณีไขมันทรานส์”
โครงการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และการยื่นขอ อย. สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร


หน้าที่ :