มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ประชาสัมพันธ์นิสิต  กลับหน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
รับสมัครสอบชิงทุน
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญให้นิสิตเข้าอบรมในหลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา(วพศ.)
ขอเชิญนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2561


หน้าที่ :