มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
Live สดเปิดหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร
ลิปสติก “น้ำมันรำข้าวสังข์หยด พัทลุง”
ประชุมออนไลน์การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โครงการอบรมการทำเจลล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออก
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดโครงการนำเสนองานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โครงการอบรมการใช้งาน Google App และการสร้าง Info graphic สำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และสื่อทางการศึกษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมสังสรรค์ ABI HAPPY NEW YEAR 2020
[ทั่วไป] ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์นานาโนเทค
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายครูแนะแนว
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อไก่ปลดประจำการ
กิจกรรม "ถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงาน ต่อยอดความฝันสู่รุ่นน้อง"
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "จิบน้ำชาเล่าเรื่องงาน ประสานสุข ประจำเดือนสิงกาคม""
คณบดีเข้าร่วมกิจกรรม "สื่อมวลชนสัมพันธ์ 62"
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานคณะ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ จัดกิจกรรมทบทวนการเขียนโครงการและการสรุปโครงการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวพรสินี แก้วจันทร์ทอง
ธนาคารออมสินร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย
ธนาคารออมสินร่วมกับหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน


หน้าที่ :