มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "จิบน้ำชาเล่าเรื่องงาน ประสานสุข ประจำเดือนสิงกาคม""
คณบดีเข้าร่วมกิจกรรม "สื่อมวลชนสัมพันธ์ 62"
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานคณะ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะ จัดกิจกรรมทบทวนการเขียนโครงการและการสรุปโครงการนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวพรสินี แก้วจันทร์ทอง
ธนาคารออมสินร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย
ธนาคารออมสินร่วมกับหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
หน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ออกให้คำปรึกษาแก่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดประชุมร่วมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณบดีให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะและการเปิดสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมตึกอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการปฐมนนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562
การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา (ภาคโปสเตอร์)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดพิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสขึ้นสำนักงานใหม่ และเปิดใช้อาคารใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการอบรมนิสิตช่วยงานการทำขนมไทยและเบเกอรี่
สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดโครงการ Good Bye Senior 2018 In concept Denim party ABI


หน้าที่ :